Familielægerne i Vejle Privatlivspolitik for patienter

Version:
[26-04-27]

Oplysningstekst til patienter – sådan bruger vi dine personoplysninger

I
denne privatlivspolitik beskrives, hvordan (Familielægerne i Vejle,Vedelsgade 1,
7100 Vejle, CVR nr. 27497179) behandler og videregiver dine
personoplysninger.

I
forbindelse med vores samtale, undersøgelse, diagnostik og behandling af dig
som patient indsamler og behandler vi som dataansvarlig en række
personoplysninger om dig.

Typer af
oplysninger og formål

Vi
kan indsamle og behandle følgende typer af personoplysninger om dig (i det
omfang det er relevant for netop dig):

Kategorier af registrerede personer og kategorierne af personoplysninger

Kategori af registrerede:
Patienter

Særlige kategorier af personoplysninger (sæt kryds i boksene):
 
 
☒ Race eller etnisk oprindelse
☐ Politisk overbevisning
☒ Religiøs overbevisning
☐ Filosofisk overbevisning
☐ Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
☒  Almindelige kategorier af personoplysninger:
Stamoplysninger, som f.eks. navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., fødselsdato og herudover CPR-nummer, køn, familierelationer og sociale relationer, stilling, arbejdsrelationer og uddannelse.

Vi
behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostik og behandling af
  dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for
  myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre
  sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier, herunder
  modtagelse og formidling af nødvendige patientoplysninger mellem
  sundhedspersoner, fx bookede aftaler, diagnoser og behandlingsplaner
 • Afholdelse af videokonsultationer, hvis relevant
 • Eventuel anvendelse af billedmateriale til
  diagnostik
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af
  recepter
 • Indberetning til regionerne (f.eks. kliniske
  kvalitetsdatabaser) og Sundhedsdatastyrelsen til kvalitet, forskning og
  administration 
 • Rekvisition af laboratorieprøver til
  sygehuslaboratorier
 • Administrationsformål, herunder ved
  kliniklukning, afregningsformål og indberetninger
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til
  gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning,
  databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling
  af personoplysninger
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og
  organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at
  hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller
  distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb
  (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske
  kommunikationssystemer
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om
  sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra
  registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra
  tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og
  tredjeparter
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig
  forskning

Kilder

I
nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre
sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske
journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med
denne privatlivspolitik.

Frivillighed

Når
vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne
frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os.
Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan
varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge,
diagnosticere eller behandle dig.

Hvis
behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til
at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke
behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse,
der er baseret på samtykke.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det
juridiske grundlag for at indsamle og behandle dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling
  indsamles og behandles almindelige personoplysninger i medfør af
  databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de særlige
  kategorier af personoplysninger indsamles og behandles i medfør af
  databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(b), (c) og (h)
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en
  række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør
  af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler
  (journalføringsbekendtgørelsen) særligt kap. 1, samt sundhedslovens kap. 9, jf.
  databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c) og 9(2)(b).

Klinikken er
organiseret i en samarbejdspraksis, hvor vi lejlighedsvist behandler andre
lægers patienter. I den forbindelse kan fælles klinikpersonale og øvrige læger
i samarbejdspraksis foretage opslag i din patientjournal, jf. sundhedslovens §
42a

Videregivelse af
personoplysninger

Dine
personoplysninger kan blive videregivet og delt med følgende modtagerne.

 • Andre sundhedspersoner, f.eks.:
  • Ved henvisning af patienter videregives
   oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt
  • Ved indberetning af laboratorieprøver
   videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser)
 • Offentlige myndigheder, f.eks. Styrelsen for
  Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede
  hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder,
  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt
  hertil ifølge gældende lovgivning
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med
  afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale
  afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter videregives
  oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK
 • Ved deltagelse i forskningsprojekter eller
  kliniske forsøg kan dine personoplysninger videregives til samarbejdspartnere i
  forskningsprojektet
 • I andre tilfælde kan personoplysninger
  videregives til pårørende eller forsikringsselskaber

Det juridiske grundlag for videregivelsen af dine
personoplysninger er følgende:

 • Andre sundhedspersoner: Vi kan videregive
  dine personoplysninger til andre sundhedspersoner i forbindelse med og efter
  behandlingen af dig uden dit samtykke, jf. sundhedslovens § 41, stk. 2, jf.
  databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(h) og art. 6(1)(c), f.eks. fordi det er
  nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for patienten, og
  videregivelsen sker under hensyntagen til patientens interesse og behov. I de
  tilfælde, hvor dit samtykke er påkrævet forud for videregivelse til andre
  sundhedspersoner, videregives dine personoplysninger alene til andre
  sundhedspersoner med dit forudgående samtykke, jf. sundhedslovens § 41, stk. 1,
  jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a) og art. 9(2)(a).
 • Kliniske kvalitetsdatabaser: Kliniske
  patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i
  sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til
  kliniske kvalitetsdatabaser m.v., jf. databeskyttelsesforordningens art.
  9(2)(b) og art. 6(1)(c). Personoplysninger kan også videregives på baggrund af
  et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Offentlige myndigheder: Vi kan videregive
  personoplysninger til offentlige myndigheder, f.eks. Sundhedsdatastyrelsen,
  Styrelsen for Patientsikkerhed, politi og domstole, sociale myndigheder,
  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, når vi er forpligtet hertil i medfør af en
  specifik lovgivning, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(b) og art.
  6(1)(c)
 • Regionale afregningskontorer: Oplysninger
  til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til
  regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksis, jf.
  sundhedslovens § 60
 • Forskningssamarbejder/kliniske forsøg:
  • Oplysninger kan videregives til en forsker til brug for et
   konkret sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt eller et konkret
   sundhedsdatavidenskabeligt forskningsprojekt, når der er meddelt tilladelse til
   projektet efter lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige
   forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter, lov om
   videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v.
   eller lov om kliniske forsøg med lægemidler, jf. sundhedslovens § 46, jf.
   databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(j) og art. 6(1)(e).
  • Oplysninger kan videregives til andre forskningsformål med
   dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(a) og art. 6(1)(a).

Fælles Medicin Kort:
Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer videregives via IT-tjenesten
FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og
dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3, jf.
databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(b) og art. 6(1)(c)

Øvrigt:

 • Dine personoplysninger videregives alene til
  forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke efter reglerne i
  sundhedslovens § 43, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og
  9(2)(a)

  • Dine personoplysninger videregives alene til
   dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens §
   43, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)
  • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger
   videregives til afdødes nærmeste pårørende efter reglerne i sundhedslovens §
   45, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)

Overførsel af
personoplysninger til databehandlere

Dine
personoplysninger behandles og opbevares hos følgende modtagere, herunder vores
databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores
databehandlere er p.t.:

 • XMO
 • SynLab (WebReg og WebPatient)
 • Region Syddanmark (Den Nye
  Henvisnings-formidling (DNHF))

Dine
personoplysninger vil også blive behandlet af vores databehandleres
underdatabehandlere, f.eks. PLSP A/S, der blandt andet behandler
personoplysninger i forbindelse med videokonsultationer.

Opbevaringsperiode

Vi
opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de
ovenfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen
§ 35 pligt til at opbevare patientjournaler i minimum 10 år efter seneste
optegnelse i patientjournalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til
at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en
klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret,
indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du
har ifølge databeskyttelseslovgivningen visse rettigheder, som vi er forpligtet
til at oplyse dig om, herunder retten til indsigt i personoplysninger og i
særlige tilfælde ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få
slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til
dataportabilitet samt ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af
personoplysningerne.

Vi
skal dog gøre dig opmærksom på, at dine rettigheder er begrænset af den
lovgivning, som gælder for praktiserende læger, herunder f.eks.
journalføringsbekendtgørelsen, der bestemmer, at der ikke må ske sletning i
patientjournaler, men alene foretages rettelser / tilføjelser.

Du
har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den
måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets
kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt

Hvis
du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller
udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på følgende
kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger
på klinikken:

Familielægerne
i Vejle

75821158          

Vedelsgade
1, 1. 7100 Vejle

Danmark

CVR-nr:
27497179

Dato:
26.04.2023